Monthly Archives: December, 2012

Pengukuran Penilaian Dalam Pendidikan:GA3113-MYD

Pengertian
Pengukuran dan Penilaian

 

Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan.
Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status
semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan.
Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah dan makmal, penilaian
dilakukan bagi mengetahui sama ada guru ‘mengajar’ dan pelajar ‘belajar’.

 

Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu
dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu
pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu
dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik kuliah dan makmal sering
menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam bidang
penilaian pengajaran.

 

Seseorang guru biasanya merangka objektif
dan kandungan kursus yang hendak diajar sebelum merancang strategi dan kaedah
pengajaran kursus berkenaan. Kemudian, beliau akan menyediakan soalan sama ada
untuk kuiz, ujian atau peperiksaan. Dalam merancang dan membina soalan, adalah
penting agar soalan-soalan tersebut relevan, sesuai dan menepati objektif
kursus yang dirancang dan kandungan yang diajar. Seterusnya, kertas…

View original post 419 more words

Advertisements